ZAMKNIJ
Korzystając z naszej strony akceptujesz ten fakt i wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej o cookie...

Warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY


§1

Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez:

ZWEKO Zakład Handlowo Usługowy

Jerzy Jałowiec
ul. Przemysłowa 1
32-300 Olkusz
NIP: PL6371063475


2. Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków umowy określenia oznaczają:
Strony – Sprzedawca i Kupujący;
Sprzedawca - ZWEKO
Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy (kontrahent Sprzedawcy);
Ogólne Warunki – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży dokonywanej przez Sprzedawcę;
Towar – towary handlowe sprzedawane przez Sprzedawcę w ramach umowy handlowej tj. produkty znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedawcy, towary będące przedmiotem zamówień złożonych przez Kupującego i przyjętych przez Sprzedawcę do realizacji oraz usługi wykonywane przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego.
3. Ogólne Warunki są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Tym samym strony wyłączają możliwość stosowania innych postanowień umownych.

4. Ogólne Warunki mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po uprzedniej akceptacji przez Sprzedawcę.§2

Warunki Zawarcia Umowy

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi zamówienie Kupującego złożone w odpowiedzi na pisemną ofertę Sprzedawcy. W razie jakiejkolwiek zmiany oferty oraz w razie jakichkolwiek zastrzeżeń w zamówieniu Kupującego, umowa zostanie zawarta po zatwierdzeniu przez Sprzedawcę zmodyfikowanego zamówienia. Natomiast brak zatwierdzenia równoznaczny jest z nie zawarciem umowy. Strony oświadczają, iż wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.

2. Wszelkie dokumenty ofertowe stanowią intelektualną własność Sprzedawcy i bez jego pisemnej zgody nie mogą być powielane, ani udostępniane osobom trzecim.

3. Wszelkie ustne porozumienia, zapewnienia i gwarancje składane przez pracowników Sprzedawcy w formie ustnej w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące.

4. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy stronami następuje na warunkach określonych w ofercie Sprzedawcy oraz wynikających z postanowień Ogólnych Warunków.

5. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a dotyczących producenta towaru, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, przysługuje mu w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy prawo odstąpienia od umowy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą ewentualnie przez to szkodę.

6. Oferty Sprzedający są ważne przez 14 dni, o ile nie ustalono inaczej.§ 3

Prawo własności

1. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego z chwilą zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy.§ 4

Cena i warunki płatności

1. Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w ofercie lub umowie sprzedaży.

2. Cenę towaru ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu pisemnego potwierdzenia zamówienia. Wpłata zaliczki, jeżeli jest przewidziana, warunkuje rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

3. Oferty przekazywane telefonicznie, listownie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej nie stanowią podstawy zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta po otrzymaniu pisemnego zamówienia Kupującego, wysłaniu przez Sprzedawcę pisemnego potwierdzenia zamówienia i ostatecznej zwrotnej pisemnej akceptacji przez Kupującego warunków ustalonych w przesłanym potwierdzeniu zamówienia.

4. Dostawca zastrzega sobie zmianę ceny wyrażonej w polskich złotych w przypadku gdy średni kurs waluty zmieni się co najmniej o 2 % od momentu wystawienia oferty.

5. Jeżeli cena będzie wskazana w walucie innej niż złote polskie, to przyjmuje się, że strony ustaliły cenę w złotych polskich przeliczając ją na złote według średniego kursu sprzedaży danej waluty w banku NBP na dzień wystawienia faktury.

6. Dopuszcza się dostawy i fakturowanie częściowe.

7. Kupujący obowiązany jest do zapłaty ceny w terminie wskazanym w ofercie lub, gdy termin nie został tam wskazany, w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

8. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego towaru takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny towaru wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych.

9. Uprawnienie określone w ustępie poprzedzającym przysługuje również Sprzedawcy w przypadku wzrostu kosztów produkcji lub zakupu danego towaru w stosunku do cen z chwili zawarcia umowy.

10. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek.

11.W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej strony, Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.

12.W przypadku pogorszenia się kondycji finansowej Kupującego, Sprzedawcy przysługują uprawnienia wskazane w ustępie poprzedzającym chyba, że Kupujący ustanowi na jego rzecz dodatkowe zabezpieczenie przez niego akceptowane. Ocena kondycji finansowej Kupującego oraz akceptowanie bądź nie dodatkowych zabezpieczeń należy wyłącznie do Sprzedawcy.

13. Kupujący nie ma prawa potrącania swoich wierzytelności względem Sprzedawcy z wierzytelności Sprzedawcy wynikających z umów sprzedaży towarów.§ 5

Odbiór towaru i jego właściwości

1. Kupujący zobowiązuje się do bardzo starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. Sprawdzeniu podlega również załączana dokumentacja techniczna towaru. Po zbadaniu towaru podpisany zostanie dokument jego wydania. Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z zamówieniem i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy bardzo starannym zbadaniu towaru podczas odbioru. Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.

2. Wszelkie przekazywane ewentualnie przez Sprzedawcę wraz z towarem atesty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość towaru, jego parametry i właściwości techniczne nie stanowią potwierdzenia przez Sprzedawcę zawartych w nich danych a tym samym nie stanowią zapewnienia, że towar spełnia wskazane w nich kryteria. Przekazywane dokumenty są każdorazowo jedynie informacją Sprzedawcy, że towar zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami.§ 6

Termin dostawy

1. Termin dostawy liczy się od dnia, w którym Kupujący spełnił ustalone warunki zamówienia zgodne z ofertą tj. dostarczył zamówienie pisemnie, dokonał zapłaty ceny za towar, chyba że ustalono inaczej.

2. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przesyłka z towarem opuściła magazyn Sprzedawcy w uzgodnionym terminie dostawy. Gdy wysyłka lub odbiór uległy opóźnieniu z przyczyn Kupującego, wówczas przesłanie zawiadomienia o gotowości towaru do wysyłki lub odbioru, dokonane w uzgodnionym terminie dostawy, uważane jest jako dotrzymanie obowiązującego terminu dostawy.

3. Sprzedawca nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie towaru wynikłe z opóźnień w pracy firm kurierskich.§ 7

Realizacja dostawy i przejście ryzyka

1. Ryzyko dostawy towaru, w tym utraty lub zniszczenia, przechodzi na Kupującego w chwili odbioru towaru przez Kupującego, a także przekazania go spedytorowi lub przewoźnikowi. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień dostawa odbywa się na koszt i ryzyko Kupującego.

2. Jeżeli odbiór towaru opóźnia się na skutek przyczyn, za które odpowiada Kupujący, ryzyko powyższe przechodzi na Kupującego z dniem postawienia towaru przez Sprzedawcę do odbioru w siedzibie Sprzedawcy lub powierzenia towaru przewoźnikowi lub spedytorowi.

3. Zwrot towaru przez Kupującego do sprzedawcy może nastąpić tylko w terminie do 7 dni od daty odbioru towaru przez Kupującego. Sprzedawca obciąża Kupującego opłatą manipulacyjną z tytułu zwrotu towaru w wysokości 20% wartości zwróconego towaru. Zwracany towar nie może być zniszczony, nosić śladów montażu lub użytkowania oraz musi być zapakowany w oryginalne opakowania w których został doręczony. Zwrot towaru odbywa się na koszt i ryzyko Kupującego.

4. Nie podlegają zwrotowi towary  sprowadzone na zamówienie Kupującego.§ 8

Reklamacja

1. Na fabrycznie nowe elementy  Sprzedawca udziela 12 miesięcznej gwarancji licząc od daty sprzedaży, chyba że pisemnie ustalono inaczej. Gwarancja nie obejmuje prac i usług wykonanych  przy użyciu części i materiałów powierzonych przez Kupującego lub wykonanych w nie pełnym zakresie prac. Gwarancją nie są objęte elementy użytkowane nieprawidłowo lub współpracujące z innymi uszkodzonymi podzespołami. Gwarancją nie są objęte podzespoły które zamontowano w sprzęcie poddanym zmianom konstrukcyjnym lub z niesprawnymi systemami zabezpieczeń i monitorowania parametrów pracy urządzenia.

2. O stwierdzeniu wad towaru, których nie da się wykryć mimo starannego zbadania przy odbiorze, Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę  nie później niż w ciągu 7 dni od daty sprzedaży towaru.

3. Zawiadomienie o wadzie towaru dla swej ważności musi być złożone w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, przy czym Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar w stanie dostawy do wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie.

4. Uwzględnienie reklamacji następować będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych wydatków, Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.

5. Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami towaru związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta. Strony wyłączają w tym przypadku również odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest także wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

6. W pozostałych przypadkach uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie pół roku od dnia wydania towaru.

7. Sprzedawca nie zapewnia przydatności danego towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego. Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie nie mogą być traktowane jako podstawa do konkretnego stosowania.

8. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany towar.

9. Zareklamowany towar należy przesłać do Sprzedawcy w celu sprawdzenia i dostarczenia nowego. Koszty transportu pozostają po stronie Kupującego, chyba że ustalono inaczej.

10.Własność wadliwych towarów przysługuje Sprzedawcy.

11. Reklamacja nie obejmuje wad powstałych na skutek:

a) niewłaściwego zastosowania, eksploatacji, obsługi, składowania,

b) nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie,

c) działania czynników zewnętrznych, na które Sprzedawca nie ma wpływu,

d) przekroczenia parametrów technicznych zalecanych przez producenta,

e) stosowania niewłaściwych mediów,

f) zużycia,

g) nie zapewnienia przez Kupującego właściwego poziomu warunków technicznych i parametrów eksploatacyjnych określonych przez producenta.

12.W przypadku nieuzasadnionego wezwania Sprzedawcy w ramach zgłoszonej reklamacji do wymiany towaru Sprzedawca obciąża Kupującego poniesionymi z tego tytułu kosztami.

13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli własności dostarczonych towarów w ramach umowy nie odpowiadają założonym przez Kupującego oczekiwaniom, choć towar spełnia wymagania określone w umowie oraz posiada prawidłowe parametry techniczne określone przez producenta.

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za posiadane przez towary właściwości ani za przydatność towaru do realizacji zamierzonych przez Kupującego celów.

1. Sprzedawca wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru, gdy przyczyną tego jest fakt, iż jego dostawca nie wywiązał się z dostawy w terminie.§ 8

Opóźnienia w Płatnościach i Wydaniu, Odpowiedzialność

2. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za wydany towar zapłaci on Sprzedawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.

3. W przypadku zwłoki Sprzedawcy w terminowym wydaniu towaru o więcej niż 1 tydzień, zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości odpowiadającej 0,2% ceny wydanego nieterminowo towaru za każdy dzień zwłoki. Kara ta nie może jednak przekroczyć 10% ceny wydanego nieterminowo towaru.

4. W przypadku opóźnienia Kupującego z terminowym odbiorem towaru o więcej niż 1 tydzień, zapłaci on Sprzedawcy karę umowną w wysokości odpowiadającej 0,2% ceny nie odebranego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, liczonego od ustalonej w umowie daty wydania. Zapłata kary nie zwalnia Kupującego z obowiązku odbioru towaru.

5. Kupujący zapłaci Sprzedawcy jednorazowo karę umowną w wysokości 25% ceny nie odebranego w terminie towaru w przypadku, gdy Kupujący opóźni się z odbiorem powyżej 30 dni liczonych od ustalonej w umowie daty wydania. Jeżeli Kupujący nie odbierze w tym okresie towaru Sprzedawca może również od umowy odstąpić. Odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty zastrzeżonej kary umownej.

6. W przypadku, gdy szkoda przewyższa zastrzeżone kary umowne Sprzedawca ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

7. Strony mają prawo zaniechać naliczania kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie.

8. Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowane siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, a w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, zakłócenia w obrocie towarowym wywołane zastosowaniem środków zapobiegawczych przed aktami terrorystycznymi.

9. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

10. Przyczyna zwolnienia jest skuteczna od momentu zaistnienia siły wyższej.

11.Wystąpienie siły wyższej przedłuża termin realizacji Umowy o czas jej trwania, tym samym wyłączając ewentualne prawo Kupującego do rozwiązania Umowy. Przy określaniu czasu trwania siły wyższej należy wziąć pod uwagę zdolność Sprzedawcy do ponownego rozpoczęcia realizacji Umowy oraz zainteresowanie Kupującego otrzymaniem świadczenia pomimo opóźnienia.

12. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego jedynie za rzeczywiste straty, wynikłe z rażącego niedbalstwa sprzedawcy lub które Sprzedawca wyrządził Kupującemu umyślnie, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

13. Sprzedawca nie ponosi względem Kupującego odpowiedzialności za straty produkcyjne, utratę zysku, stratę w korzystaniu, utratę kontraktów lub jakąkolwiek stratę wtórną lub niebezpośrednią jakiegokolwiek rodzaju. Łączna odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości umowy lub zamówienia.

14.W przypadku wystąpienia przeciwko Kupującemu osoby trzeciej z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi powstać w związku ze sprzedanym towarem, zamawiający powinien o tym poinformować Sprzedawcę, doręczając pisemną informację w tym przedmiocie w terminie 7 dni.

15. Poza roszczeniami określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach, Kupującemu nie przysługują względem Sprzedawcy jakiekolwiek idące dalej roszczenia.§ 9

Właściwość Sądu

1. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy Sąd właściwości ogólnej dla Sprzedawcy.

2. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.§ 10

Inne Postanowienia

1. Jeżeli poszczególne postanowienia Ogólnych Warunków okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę stron w sposób skuteczny.

2. Tytuły poszczególnych punktów Ogólnych Warunków wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków nie może być interpretowany na ich podstawie.

3. Uzupełnienie formularza zapytania lub podpisanie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie oraz przetwarzanie zawartych w nim danych do celów związanych z realizacją zamówienia oraz czynności wynikających z przepisów podatkowych, a także jest z równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszych Ogólnych Warunków.

Odwiedziło nas już 10648383 osób